Privacyverklaring van BRC Halle vzw

1. Algemeen

Het Budo Research Centrum Halle (BRC Halle) vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om u privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
BRC Halle vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR of General Data Protection Regulation). 

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met ons privacybeleid. 
Niets van deze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van BRC Halle vzw.

Als BRC Halle vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in
algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

BRC Halle vzw
Jozef Degelaenstraat 34, 1501 Halle
Emailadres: info@brchalle.eu
Telefoon: 0474/676275

2. Het gebruik van uw gegevens

We verzamelen en/of verwerken enkel inlichtingen die relevant zijn voor volgende doeleinden:

– Voor de inschrijving of de deelname aan onze diensten en activiteiten, of voor het
verstrekken van meer informatie hierover.
– Voor onderzoeks- en statistische doeleinden ter verbetering van de website en de
dienstverlening.: uw gegevens worden gebruikt in anonieme statistieken, zonder
dat uw identiteit hierbij kan achterhaald worden. 
– Voor marketing doeleinden zoals nieuwsbrieven, promoties en
blogberichten.  worden u toegestuurd mits uw voorafgaande expliciete
toestemming middels het inschrijven op de nieuwsbrief. 

Hiermee brengen we u op de hoogte van toekomstige activiteiten of van informatie gekoppeld aan onze diensten.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich ten alle tijden kan afmelden.

3. Het verzamelen van uw gegevens

We verzamelen uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u volgende gegevens zelf aan ons verstrekt:

– Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
– IP-adres, locatiegegevens & gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid:
identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
– Voor leden: persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum, geboorteplaats,
nationaliteit), technische graden in overeenstemming met het examenreglement

4. Foto en filmmateriaal

Tijdens onze lessen, onze examens, onze stages, sportkampen en workshops worden foto’s en filmbeelden gemaakt.
Ook tijdens andere evenementen (social event, drink, e.a.) is dit mogelijk. Ter promotie van onze club en onze werking worden deze foto’s en filmbeelden gepubliceerd op onze folders, brochures, posters, facebookpagina, instagram, website en andere sociale media en de pers.

5. Het beschermen van uw gegevens

Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking door het nemen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals het instellen van paswoorden, firewalls en antivirussoftware.
Daarnaast werken we voor het versturen van nieuwsbrieven en het verwerken van persoonsinformatie op de
website met betrouwbare partners/leveranciers die de nodige veiligheidsgaranties
aanbieden. Alle personen die namens BRC Halle vzw van je gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
Ondanks de veiligheidsmaatregelen die wij nemen, is het belangrijk te weten dat de
gegevensoverdracht via het internet niet zonder risico verloopt en u de nodige
voorzorgen dient te nemen wanneer u gegevens naar ons via het internet verstuurt.

6. Het delen van persoonsgegevens met derden

We verstrekken nooit persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Wij doen beroep op de volgende categorieën bedrijven die jouw gegevens
verwerken, maar die deze gegevens niet zelf mogen gebruiken:
– hosting van onze data en onze website,
– analyse van onze website,
– e-mailing marketing (Mailchimp, Wix)
– ledenadministratie (Sport Federatie vzw, Dojo Expert, stad Halle)

7. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger.

8. Bewaartermijn

BRC Halle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
BRC Halle verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste gebruik omdat we ook ex-leden willen op de hoogte houden van onze activiteiten
(stages, opendeurdagen, sociale activiteiten).

9. Inzage en correctierecht

U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Op grond van de AVG heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn.
Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via mail. 
Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11. Het gebruik van cookies, pixels en andere trackingstechnologieën

Om de werking van onze site te garanderen en te verbeteren, en om je toe te laten content van onze website te delen op sociale media, gebruiken we cookies, pixels en
andere trackingstechnologieën.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Deze website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. 
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

12. Wijziging privacyverklaring

BRC Halle vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen binnen de wettelijk toegelaten grenzen. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.
De laatste wijziging is gebeurd op 1 mei 2023.