Intern reglement

 1. Algemeenheden:
  • Dit intern reglement is een aanhangsel aan de statuten van de club, BRC Halle vzw.
  • Alle leden, die door hun inschrijving toetreden tot de club, aanvaarden hierdoor dan ook dit reglement. Het reglement is beschikbaar via de website en een kopie kan bij toetreding ook verkregen worden op aanvraag.
  • Aangezien de club verscheidene afdelingen telt, zijn bepaalde regels gemeenschappelijk en andere specifiek per afdeling.
  • BRC Halle vzw wenst ten allen tijden te kunnen garanderen dat de fysieke en mentale integriteit van alle aangesloten leden, medewerkers en betrokkenen op lichamelijk, seksueel en relationeel vlak gerespecteerd wordt. BRC Halle vzw neemt daarvoor de nodige organisatorische en praktische maatregelen en zal deze op regelmatige basis evalueren. Alle maatregelen dienaangaande zijn beschreven en hernomen in een beleidsdocument ‘Omgaan met grensoverschrijdend gedrag’.
 1. Gemeenschappelijke regels:
  • Aan elkeen wordt gevraagd tijdig aanwezig te zijn zodat de lessen stipt kunnen beginnen. Bij laattijdige aankomst en als de les reeds is gestart, moet de lesgever worden verwittigd. Een individuele opwarming is dan aangewezen. De lesgever zal toelating geven om aan te sluiten bij de groep.
  • Voor aanvang van de les begroeten de aanwezige deelnemers elkaar ongeacht leeftijd, graad, geslacht, nationaliteit, geloof of afkomst.
  • De les kan enkel worden verlaten na toelating van de lesgever. Het opnieuw betreden en vervoegen van de groep gebeurt nadat de lesgever hiervoor de toelating heeft gegeven.
  • Bij het minste voorval (ongeval, kwetsuur, andere) tijdens de les moet de lesgever onmiddellijk worden verwittigd.
  • De voorziene kledij moet steeds zuiver gedragen worden.
  • Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke hygiëne.
  • De leszaal of dojo is geen omkleedruimte; er wordt gevraagd de voorziene kleedkamers te gebruiken.
  • Deelname aan de lessen zal plaatsvinden met respect voor de autoriteit van de lesgever.
  • De lesgever heeft, overeenkomstig de statuten van de club, steeds het recht om voor een ernstige reden een sanctie (tijdelijk verwijderen uit de les) te nemen ten overstaan van een lid.
  • Tijdens de lessen wordt er getraind met partners waar geen onderscheid gemaakt wordt tussen leeftijd, graad, geslacht, nationaliteit, geloof of afkomst.
  • De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor de deelnemers aan de lessen, niet voor buitenstaanders. Het respect voor geslacht is van toepassing voor het betreden en gebruiken van de kleedruimtes.
  • Er wordt aan de deelnemers gevraagd geen waardevolle bezittingen in de kleedkamer achter te laten. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen bezittingen.
  • Het is niet toegelaten enige drank en/of voedsel te gebruiken tijdens de les. Uitzonderingen kunnen enkel mits toelating van de lesgever. In de leszaal of dojo (incl. tribune) is het verboden voedsel of drank te benuttigen.
  • Er wordt verwacht van de leden die toetreden tot BRC Halle vzw dat ze zich engageren, in de mate van het mogelijke, voor de extra activiteiten van de vereniging (stages, workshops, social events, steunacties, …)
  • De voertaal van de club tijdens de lessen en trainingen is het Nederlands. Uitzonderingen (individuele toelichtingen) kunnen door de lesgever tijdelijk toegestaan worden.
  • Het is niet toegestaan tijdens de lessen, trainingen of examens foto’s, film of geluidregistraties te maken (niet door deelnemers noch door derden). Enkel de lesgever/ Sensei kan dit uitzonderlijk toestaan mits toestemming van alle betrokkenen in overeenstemming met het AGV-beleid van BRC Halle vzw.
 1. Karate en kobudo afdeling:
  • De groet (Shomen, Sensei, Otagai ni rei) is verplicht voor iedereen bij aanvang en einde van de les.
  • Het ritueel (o.a. groet, meditatie) wordt uitgelegd tijdens de les.
  • Tijdens de groet wordt aan de aanwezige toeschouwers gevraagd recht te staan.
  • Het dragen van alle mogelijke voorwerpen die kunnen kwetsen of hinderen tijdens individuele oefeningen of met partner zoals bijv. uurwerk, ring, sieraad, haarspeld, piercing, armband (juwelen, bandjes, …), hoofddeksels e.a. tijdens de les zijn niet toegestaan.
  • De nagels van vingers en tenen dienen kortgeknipt te zijn om kwetsuren te vermijden.
  • Elk lid dient te waken over zijn persoonlijke hygiëne, voor en na de les.
  • Het dragen van een keikogi (broek en vest) is verplichtend. Voor de karate bestaat de keikogi uit een witte broek en vest. Voor de kobudo kan een donkere (blauwe of zwarte) vest gedragen worden. De kledij dient steeds zuiver te zijn.
  • De dames dienen steeds een witte T-shirt te dragen onder de vest keikogi.
  • Het dragen van een CRB-IT badge op de vest keikogi is verplicht. De badge wordt op de linkerzijde (kant van het hart) geplaatst.
  • Een bescherming (schelp of borstbescherming) kan gedragen worden. Andere beschermingsstukken (benen, handen) zijn niet toegelaten tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de lesgever.
  • Tijdens de lessen wordt het principe van oefenen met een “partner” toegepast. Competitie- of wedstrijdtraining is niet aan de orde. Er wordt geoefend met respect voor de partner.
  • Het lesmateriaal dat de club ter beschikking stelt (stootkussens, kobudo-wapens, …) zijn eigendom van BRC Halle vzw en dienen met zorg en respect gebruikt te worden.
 1. Tai Chi afdeling:
  • Het is aangeraden om een losse en sobere kledij te dragen. Licht schoeisel is aangewezen. De kledij bestaat uit een broek en vest (T-shirt, sweater) van eenzelfde of verschillende kleur.
  • Specifieke benodigdheden zoals een oefengrondmat, Tai Chi wapens (zwaard, stok, andere) dienen door de beoefenaar zelf te worden voorzien.
  • Materiaal dat door de club ter beschikking wordt gesteld of tijdelijk geleend blijft eigendom van BRC Halle vzw en dient met zorg en respect gebruikt te worden.
  • Tijdens de lessen kan ook worden geoefend met partner (Tui shou, andere, …). Competitie- of wedstrijdtraining is niet aan de orde. Er wordt geoefend met respect voor de partner.